bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 09.05.2017, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Ogłoszenie wyników naboru.

Praca w DPS Szpęgawsk


Szpęgawsk, dnia 08.05.2017 r.
SAK. 111.2.2017

OGŁOSZENIE
DYREKTORA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W SZPĘGAWSKU
imienia dr Józefa Marcelego Kopicza
o naborze na wolne stanowiska kierownicze urzędnicze – Kierownik Działu Świadczeń Opiekuńczych w Domu Pomocy Społecznej w Szpęgawsku imienia dr Józefa Marcelego Kopicza – 1 etat

1. Adres jednostki i określenie stanowiska pracy:
a) Adres jednostki: Dom Pomocy Społecznej w Szpęgawsku im. dr Józefa Marcelego Kopicza ul. Kasztanowa 23; Szpęgawsk; 83-200 Starogard Gdański;
b) Nazwa stanowiska: Kierownik Działu
c) Ilość etatów – 1 (jeden).

2. Wymagania niezbędne:

a) wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym o specjalności umożliwiającej wykonywanie zadań na stanowisku Kierownika Działu Świadczeń Opiekuńczych oraz co najmniej 5-letni staż pracy ogółem w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (t. j. Dz. U. z 2014r., poz. 1786),
b) obywatelstwo polskie;
c) brak przeciwskazań zdrowotnych na zajmowanym stanowisku;
d) nieposzlakowana opinia;
e) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
f) osoba ubiegająca się o stanowisko urzędnicze nie może być skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyśle przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyśle przestępstwo skarbowe;
g) samodzielność i odpowiedzialność,
h) umiejętności organizacyjne,
i) umiejętność pracy w zespole i kierowania ludźmi,
j) znajomość obsługi komputera,
k) znajomość przepisów z zakresu: ustawy z 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz.U. 2016 r., poz. 546 z późn. zm.), przepisów wykonawczych dotyczących działalności domów pomocy społecznych.

3. Wymagania dodatkowe :

a) dodatkowym atutem będzie wykształcenie medyczne, wiedza i doświadczenie z zakresu z zapewnienia mieszkańcom domów pomocy społecznej usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających,
b) odporność na stres, umiejętność rozwiązywania problemów w sytuacjach kryzysowych.

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku :


1. Organizowanie właściwego przepływu informacji pomiędzy podległymi kierownikami zespołów a Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej,
2. Dbanie o prawidłowe prowadzenie dokumentacji, w szczególności medycznej i planów wsparcia mieszkańca domu pomocy społecznej,
3. Organizowanie, koordynowanie i nadzór nad pracą podległego personelu w tym zatwierdzanie urlopów wypoczynkowych i należnej opieki,
4. Nadzór i koordynacja harmonogramów czasu pracy podległego personelu,
5. Dokonywanie okresowych analiz i ocen jakości i efektywności pracy podległego personelu,
6. Koordynacja wyjazdów na wizyty lekarskie w tym terminów wizyt,
7. Współpraca z lekarzem POZ, opieki psychiatrycznej, opieki długoterminowej i paliatywnej,
8. Współpraca z pielęgniarką środowiskową oraz opieki długoterminowej i paliatywnej,
9. Współpraca z placówkami organizacyjnymi na terenie Domu Pomocy Społecznej praktyki zawodowe,
10. Merytoryczny nadzór nad pracą pielęgniarek, opiekunów, sanitariuszek, salowych i pokojowych,
11. Wydawanie zaleceń w dziedzinie metodyki pracy i prowadzenie instruktażu na tym oddziale,
12. Wnioskowanie w sprawach:
a) planu pracy działu i podziału zadań pomiędzy pracowników,
b) obsady osobowej, sposobu zatrudnienia, wynagrodzenia i karania podległego personelu,
c) potrzeby dokształcania podległego personelu,
d) właściwego wyposażania warsztatu pracy podległego personelu.
13. Ustalanie ramowego rozkładu czasu pracy, planów urlopów dla podległego personelu i zastępstw.
14. Współpraca ze wszystkimi działami organizacyjnymi w celu udzielenia należytej pomocy i opieki mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej.
15. W zakresie opieki medycznej nad mieszkańcami w szczególności:
a. obecność podczas wizyty lekarskiej oraz dopilnowanie wpisania wszystkich zaleceń lekarskich do prowadzonej dokumentacji i podpisania zleceń przez lekarza,
b. czuwanie nad wykonaniem zleceń lekarskich przez podległych pracowników w należyty sposób i we właściwym czasie,
c. prowadzenie podręcznej apteczki oddziału, jej uzupełnienie, należyte przechowywanie leków, zaopatrywanie w leki terminowo i zgodnie ze zaleceniami lekarskimi,
d. odbieranie raportów ustnych i pisemnych podczas danej zmiany pielęgniarek,
e. prowadzenie dokumentacji działu,
f. czuwanie nad bezpieczeństwem mieszkańców, roztaczanie szczególnej opieki nad chorymi,
g. sporządzanie zapotrzebowań żywnościowych zgodnie ze zleceniami lekarskimi i czuwanie nad higienicznym podawaniem mieszkańcom przepisanego pożywienia wg właściwej diety i o należytej ciepłocie oraz karmienie mieszkańców niesprawnych.
16. W zakresie nadzoru nad podległym personelem:
a) kontrolowanie obecności oraz punktualności rozpoczynania i zakończenia pracy,
b) powiadomienie Dyrektora Domu Pomocy Społecznej o nieobecności personelu w pracy,
c) dopilnowanie, aby podległy personel nie opuszczał stanowisk pracy przed przekazaniem działu następnej zmianie,
d) zgłaszanie Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej wniosków dotyczących urlopów i zastępstw,
e) przedstawienie Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej opinii o pracy podległego personelu,
f) czuwanie nad oszczędnym i racjonalnym wykorzystaniem towarów, sprzętu, urządzeń i energii,
g) dbanie o odpowiednią postawę i zachowanie pracowników.

17. W zakresie administracyjno-gospodarczym należy:
a) czuwanie nad całością inwentarza,
b) pobieranie sprzętu i innych materiałów potrzebnych dla działu, prowadzenie wymiany zużytego i zniszczonego sprzętu,
18.Doskonalenie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych w drodze samokształcenia, udział w organizowanych szkoleniach.
19.Udział w działaniach mających na celu zaspakajanie niezbędnych potrzeb mieszkańców.
20.Przestrzeganie przepisów ustawy z 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz.U. 2016 r., poz. 546 z późn. zm.).

5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Szpęgawsku w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Szpęgawsku w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

6. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

a) praca w pełnym wymiarze czasu pracy;
b) zatrudnienie na postawie umowy o pracę od 01.06.2017 roku;
c) wykonywanie zadań w siedzibie Domu Pomocy Społecznej w Szpęgawsku;
d) praca przy monitorze komputera powyżej 4 godzin;
e) praca w szczególnym charakterze;
f) wynagrodzenie ustalone zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (t. j. Dz. U. z 2014r., poz. 1786) oraz Regulaminem wynagradzania pracowników Domu Pomocy Społecznej w Szpęgawsku.

7. Wymagane dokumenty :

a. list motywacyjny,
b. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
c. życiorys - Curriculum Vitae (CV) wraz z podaniem nr kontaktowego oraz opisem przebiegu kariery zawodowej i przebiegu wykształcenia,
d. kserokopie dyplomów/świadectw potwierdzające posiadanie wykształcenia wyższego,
e. kserokopie dokumentów poświadczających wymagany staż pracy,
f. oświadczenia :
• oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
• oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyśle przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyśle przestępstwo skarbowe,
• oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
• oświadczenie o posiadaniu odpowiedniego stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku,
• na oddzielnej kartce – oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922) oraz zgodnie z ustawą o z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2016 r., poz. 902);

g. ewentualnie - w przypadku posiadania: dokumenty potwierdzające posiadanie nieposzlakowanej opinii np. referencje z poprzednich zakładów pracy, z miejsc odbywania stażu lub praktyk zawodowych, oceny okresowe, przyznane nagrody, wyróżnienia itp. – ich przedłożenie będzie dodatkowym atutem;
h. ewentualnie - w przypadku posiadania: kserokopie świadectw/ zaświadczeń poświadczających fakt posiadania dodatkowych uprawnień, kursów, zdobytych umiejętności – ich przedłożenie będzie dodatkowym atutem.


UWAGA! WSZYSTKIE DOKUMENTY WSKAZANE W NINIEJSZYM PUNKCIE w lit. a, b, c, f – powinny być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.

W przypadku zmiany nazwiska i poprzez to pojawianie się różnych nazwisk w przedkładanych dokumentach, należy również przedłożyć kserokopię dokumentu który będzie wykazywał zmianę nazwiska w sposób jednoznaczny.

W przypadku przedstawiania dokumentów lub ich kopii w języku innym niż polski, należy również dołączyć kopie tłumaczenia przedłożonych dokumentów na język polski przez tłumacza przysięgłego.

8. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów :

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i z dopiskiem „Nabór na stanowisko: Kierownik Działu” w terminie do dnia 19.05.2017 r. za pośrednictwem poczty na adres : Dom Pomocy Społecznej w Szpęgawsku im. dr Józefa Marcelego Kopicza, ul. Kasztanowa 23, 83-200 Starogard Gdański, lub osobiście do w/w terminu, od poniedziałku do piątku, do godz. 15.00 w sekretariacie Domu Pomocy Społecznej w Szpęgawsku im. dr Józefa Marcelego Kopicza, ul. Kasztanowa 23; Szpęgawsk; 83-200 Starogard Gdański.
Na kopercie oznakowanej jak wyżej pracownik sekretariatu wpisuje datę wpływu, w przypadku przesłania pocztą termin złożenia dokumentów uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem dokumenty wpłyną do DPS w Szpęgawsku.

9. Dodatkowe informacje :

a) Procedura naboru odbędzie się zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 902),
b) Z regulaminem naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze oraz na wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w Domu Pomocy Społecznej w Szpęgawsku stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 10/2016 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Szpęgawsku im. dr Józefa Marcelego Kopicza z dnia 08.11.2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Domu Pomocy Społecznej imienia dr Józefa Marcelego Kopicza w Szpęgawsku, kandydaci mogą zapoznać się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (bip.powiatstarogard.pl), z tym że w przypadku rozbieżności obowiązują postanowienia z niniejszego ogłoszenia,
c) Nie przyjmuje się dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną,
d) Dokumenty, które wpłyną lub zostaną doręczone do Domu Pomocy Społecznej w Szpęgawsku po ww. terminie nie będą rozpatrywane,
e) Kandydaci nie spełniający wymagań formalnych zostaną o tym poinformowani telefonicznie,
f) Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani telefonicznie o terminie i miejscu posiedzenia Komisji, celem przeprowadzenia dalszego etapu naboru,
g) Przyjęte metody wyboru to: test kwalifikacyjny, rozmowa kwalifikacyjna.
h) Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (bip.powiatstarogard.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Domu Pomocy Społecznej.
i) Dokumenty aplikacyjne kandydatów, które zakwalifikowały się do dalszego etapu naboru będą przechowywane zgodnie z instrukcja kancelaryjną.
j) Dokumenty aplikacyjne kandydatów którzy nie zakwalifikowali się do II etapu naboru powinny być odebrane z DPS w Szpęgawsku niezwłocznie nie później niż w terminie do 1 miesiąca od zawiadomienia o niezakwalifikowaniu się do II etapu naboru,
k) Z kandydatem nawiązuje się umowę o pracę na czas nieokreślony lub na czas określony, natomiast w przypadku kandydatów podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym umowę o pracę zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy.
l) Przez kandydatów podejmujących po raz pierwszy pracę, rozumie się kandydatów, którzy nie byli wcześniej zatrudnieni w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, na czas nieokreślony albo na czas określony dłuższy niż 6 miesięcy i nie odbyli służby przygotowawczej zakończonej zdaniem egzaminu z wynikiem pozytywnym,
m) Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed podpisaniem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności wystawione nie później niż miesiąc przed złożeniem.

.

.

Załączniki do pobrania:

  1. Pełna treść ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze


Opublikował: Maciej Blok
Publikacja dnia: 09.05.2017
Podpisał: Anna Szwedowska
Dokument z dnia: 17.02.2016
Dokument oglądany razy: 5 799